Dizi Planlarımız

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Hao Yi Xing (Immortality)

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Seizing Dreams [Duo Meng]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Legend Of An Le [An Le Zhuan]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Meet Me in Your Sound [Our Land]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Retro Detective [Fu Gu Shen Tan]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Trial Marriage [ Love Together , Shi Hun 99 Tian , Trial Marriage 99 Days]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Light the Darkness [Shen Yuan]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Being A Hero [Bing Yu Huo, Ice Rain Fire]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Luoyang [Wind From Luoyang, Feng Qi Luo Yang]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

The Oath Of Love [Yu Sheng, Qing Duo Zhi Jiao]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Dear Diary [Ai Zai Xi Yuan Qian]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Who Is The Murderer [Light on Series]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Now For Action [ Wo He Ye Ye Shi Zhan You]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Out Of The Dream [Meng Jian Shi Zi]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

A Love Never Lost [Ren Sheng Ru Ruo Chu Jian]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Run For Young [The Sky of the Mad Dog Bo]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Reset [Kai Duan]

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Chasing the Light [Run Freely , Left Shoulder Has You , Zuo Jian You Ni , Sa Ye , 撒野]